1. člen - SPLOŠNE DOLOČBE

1.1. Storitve podjetja All-in media (v nadaljevanju »storitve«) obsegajo izdelavo:

  • spletnih strani ter vzdrževanje,
  • spletnih trgovin ter vzdrževanje,
  • grafično oblikovanje,
  • ustvarjanje fotografskega materiala,
  • ustvarjanje videografskega materiala,
  • trženje.

1.2. Ponudnik storitev All-in.si (v nadaljevanju »ponudnik ali izvajalec«) je podjetje Mitja Vabič S.P. Gradnikova cesta 16, 4260 Bled.

1.3. Storitve podjetja All-in media so v celoti produkt lastnega znanja in razvoja podjetja All-in media, ki si za svoje avtorsko delo pridržuje vse avtorske in sorodne pravice. Prilastitev teh del brez pisnega dovoljenja avtorjev je prepovedana.

1.4. Naročnik storitev (v nadaljevanju »naročnik«) podjetja All-in media je vsaka pravna ali fizična oseba, ki je naročila storitve ponudnika.

2. člen - NAROČILO STORITVE

2.1. Storitve All-in media opredeljujejo naslednji, za vse naročnike zavezujoči, Splošni pogoji poslovanja in uporabe storitev All-in media (v nadaljevanju Splošni pogoji). Splošni pogoji imajo ob naročilu storitev naravo pogodbe, sklenjene med ponudnikom in naročnikom.

2.2. Z naročilom in rezervacijo storitev se naročnik zavezuje, da je seznanjen z izvedbo, ceno, rokom, datumom izvedbe in rokom plačila, kar potrjuje, da se strinja s splošnimi pogoji. Zneski storitev so definirani v ponudbi ali predračunu, ki ju naročnik prejme pred začetkom izvedbe projekta.

2.3. Splošni pogoji poslovanja so objavljeni na spletni strani www.all-in.si. Naročnik se z rezervacijo storitev pri ponudniku zavezuje, da je prebral Splošne pogoje poslovanja, je z njimi seznanjen, se z njimi strinja in jih zavezuje spoštovati. Ponudnik si pridržuje pravico, da Splošne pogoje poslovanja kadarkoli spremeni.

3. člen - CENA IN KOMERCIALNI POGOJI

3.1. Ponudba za izvedbo storitev je sestavljena unikatno glede na potrebe in želje naročnika. Vrednosti storitev so določene pred pričetkom izvedbe projekta ter predstavljene naročniku. Naročnik pred pričetkom izvajanja projekta prejme povzetek naročila preko elektronske pošte. V povzetku naročila ponudnik zapiše okvirno izvedbo storitev ter cenovni okvir izvedbe storitve.

3.2. Naročnik pred pričetkom izvajanja projekta poravna znesek are, ki je določen v povzetku naročila (do 50 % celotnega zneska projetka). Po plačilu zneska are se delo na projektu prične. Že vplačana ara se odšteje od končnega zneska. Preostanek zneska (skupno 100 % zneska) se poravna v roku petih delovnih dni po prejetju računa o opravljeni storitvi ob zaključku projekta z nakazilom na transakcijski račun, posredovan s strani naročnika. Po plačilu zneska v celoti bo izvajalec opravljeno storitev v celoti predal naročniku.

3.3. Naročnik se zavezuje da bo znesek računa poravnal v celoti v roku petih delovnih dni po izstavitvi računa. V primeru neizvedenega plačila v dogovorjenem času naročnik ni dolžan predati opravljene storitve, vplačana ara se zadrži.

3.4. V primeru da je bila storitev delno ali v celoti izvedena pred plačilom v celotnem znesku, naročnik pa v celoti ob koncu izvedbe projekta zneska ne poravna, ima izvajalec pravico nemudoma v celoti odvzeti ali omejiti dostop do opravljenih storitev. Ponudnik v tem primeru ne odgovarja za nastalo poslovno škodo naročnika. Naročnik se zavezuje, da bo poravnal tudi morebitne stroške nastale s ponovno vključitvijo storitve.

4. člen - PRAVICE IN OBVEZNOSTI IZVAJALCA STORITEV

4.1. Izvajalec se obvezuje, da bo dogovorjene storitve izvedel v časovnem okviru, dogovorjenem v povzetku naročila. V primeru da se storitev v navedenem časovnem okviru zaradi nepredvidljivih dogodkov, na katere se ne da vplivati (višja sila – smrt, smrt v družini, težja bolezen, prometna nesreča, Covid, ipd.) ne more izvršiti naročnikove storitve, bo v okviru zmožnosti izvajalec o zakasnitvi rokov naročnika obvestil, po preteku nepredvidljivih dogodkov pa sporočil nov časovni okvir in ga v najboljši moči v dogovorjenem roku izvedel.

4.2. Izvajalec ima pravico podaljšati časovni okvir izvedbe storitve v primeru dodatnih zahtev naročnika, želja naročnika, več recenzij ali popravkov idejne zasnove spletne rešitve ali drugih pogojev. V primeru, da je izvajalec na izvajanje svoje storitve pogojen z delom tretje osebe ali vremenskih oziroma drugih pogojev, časovni okvir lahko zamakne.

4.3. Izvajalec se zavezuje, da bo v najboljši moči prispeval k izpolnitvi zahtev s strani naročnika

4.4. V primeru kakršnegakoli dejanja naročnika, ki je v nasprotju z veljavno slovensko ali mednarodno zakonodajo ali v primeru kršenja Splošnih pogojev, ima izvajalec pravico naročniku prekiniti dobavo storitev, ne glede na dejansko poslovno škodo, ki bi jo naročnik s tem posegom lahko utrpel.

4.5. V kolikor tekom izvedbe projekta ugotovimo, da (sprotne ali vnaprej dogovorjene) zahteve naročnika presegajo cenovni okvir, ki je bil ob začetku dela dogovorjen, ima izvajalec pravico spremeniti cenovni okvir storitve, seveda ob predhodni obvestitvi naročnika. Po obvestitvi naročnika ima naročnik pravico, da se:

(a) s spremenjenim cenovnim okvirom strinja in se projekt nadaljuje,

(b) se izvajalec in naročnik ponovno dogovorita o zahtevah, ki so lahko izpeljane znotraj že prej dogovorjenega cenovnega okvira,

(c) naročnik odstopi od projekta ter poravna znesek do takrat že izvedene storitve.

4.6. Izvajalec storitve v nobenem primeru ni odgovoren za vsebino, predstavljeno na spletnih rešitvah, fotografskem ali videografskem materialu, ki ni avtorsko delo izvajalca, temveč je avtorsko delo naročnika ali tretje osebe.

4.7. Izvajalec storitve v nobenem primeru ni odgovoren za posredno ali neposredno izgubo prihodka ali drugo škodo, ki bi nastala zaradi nepravilnega delovanja storitev ali druge uporabe naših storitev.

4.8. Od naročnika izvajalec lahko zahteva umik informacij, servisov in storitev ali na kakršen koli drug način omeji ali preperiči dostop do njih, če bi lahko bili sporni ali škodljivi za Ponudnika ali v nasprotju s Splošnimi pogoji in veljavno slovensko zakonodajo.

5. člen - VARNOSTNE KOPIJE, DOSTOP DO STORITEV IN GOSTOVANJA

5.1. V primeru da se naročnik odloči, da bo imel preko izvajalca urejen tudi nakup domene ali gostovanja spletne strani, izvajalec za odgovornosti v zvezi z nakupi oziroma delovanjem domene ali gostovanja ne odgovarja, obvezuje pa se obveščati naročnika o poteku domene ali gostovanja. Vsa določila in odnosi ter odgovornosti v zvezi z nakupi domen in gostovanji spletnih mest se urejajo po splošnih pogojih poslovanja dobavitelja storitev, katerih posrednik je izvajalec. Ti splošni pogoji so na voljo na povezavi: https://www.domovanje.com/splosni-pogoji-poslovanja/.

5.2. V kolikor se naročnik odloči za zakup gostovanja spletne strani preko izvajalca, podjetje ki zagotavlja strežniške in domenske storitve na svoj strežnik vsakih 24 ur shrani varnostno kopijo. Vsi odnosi glede shranjevanja kopij spletnih rešitev so določeni v splošnih pogojih poslovanja podjetja: https://www.domovanje.com/splosni-pogoji-poslovanja/.

5.3. Izvajalec ne prevzema odgovornosti za morebitne napake shranjevanja varnostnih kopij ter vseh odnosov, ki se nanašajo na strežniški sistem. Izvajalec internih kopij strani ne beleži. Izvajalec za kopije spletnega mesta naročnika, ki preko izvajalca nima urejenih strežniških in domenskih storitev ne odgovarja.

5.4. Za dostop do spletnih rešitev (uptime) je odgovoren ponudnik strežniških rešitev in gostovanja. Izvajalec ni dolžan ukrepati in ni odgovoren za nastalo poslovno škodo v primeru izpada delovanja strežnika, na katerega je nameščena spletna rešitev.

6. člen - PRAVICE IN OBVEZNOSTI NAROČNIKA STORITEV

6.1. Naročnik se zavezuje upoštevati in spoštovati splošne pogoje izvajalca ter obstoječo zakonodajo.

6.2. Naročnik odgovarja za zaščito in tajnost uporabniških imen ter gesel za dostop do storitev, je dolžan sam skrbeti za varnost svoje spletne rešitve in se zavezuje, da na strežnik ne bo

6.3. Naročnik odgovarja za vsebino storitev, ki jih ponuja, za zaščito zaupnih podatkov in za spoštovanje splošnih moralno-etičnih norm.

6.4. Naročnik mora ves čas skrbeti za varnost svojega sistema in na strežnik ne dodajati spornih ali škodljivih datotek ali pošiljati SPAM e-mail sporočil. V primeru suma vdora v sistem je to informacijo dolžan takoj posredovati izvajalcu.

6.5. Naročnik je dolžan poravnati obveznosti do izvajalca v roku plačila, v primeru reklamacije računa pa je račun dolžan reklamirati v roku največ osmih dni od prejema.

6.6. Naročnik je dolžan pripraviti ves obvezen dogovorjen material potreben za kakovostno izvedbo storitve in ga posredovati izvajalcu v dogovorjenem roku oziroma pred pričetkom izvajanja storitve. Dolžan je zapisati želje in zahteve ter podati predloge glede preferenc vizualne podobe storitev.

6.7. Naročnik je aktivno spremljati proces izvedbe storitve ter s predlogi in željami skupaj z izvajalcem poskrbeti, da ob predaji projekta ni večjih odstopanj, popravkov ali želja po spremembah storitve, ki bi jih izvajalec v sodelovanju z naročnikom lahko odpravil že v samem postopku izvedbe projekta. V primeru neaktivnega sodelovanja ter obširnimi spremembami ali zahtevami po končani implementaciji storitve ima izvajalec pravico dodatne zahteve obračunati po ceniku, predstavljenem v 9. členu splošnih pogojev.

7. člen - ODPOVED STORITVE

7.1. Po pričetku izvajanja projekta dogovorjenih storitev naročnik lahko odstopi od naročila projekta. Pred odstopom je naročnik dolžan poravnati vse obveznosti do izvajalca, ki so nastale med izvajanjem projekta. Prekinitev izvedbe projekta lahko naročnik poda v pisni obliki ali preko elektronske pošte.

7.2. Če se naročnik odloči predčasno prekiniti sodelovanje z izvajalcem ni upravičen do povračila vnaprej plačanega zneska are.

7.3. Izvajalec ima pravico prekiniti sodelovanje z naročnikom v primeru, da naročnik grobo krši splošne pogoje sodelovanja, s katerimi se je strinjal ob naročilu storitve. Če je izvajalec v tem primeru primoran prekiniti sodelovanje z naročnikom, naročnik ni upravičen do povračila vnaprej plačanega zneska are.

8. člen - VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

8.1. Naročnik se strinja, da izvajalec za kvalitetno opravljanje storitve zbira in obdeluje njegove podatke.

8.2. Izvajalec in naročnik se zavezujeta, da bosta kot poslovno tajnost varovala vse podatke, ki si jih bosta izmenjala tekom naročila in izvedbe storitve.

8.3. Izvajalec se zavezuje, da bo osebne podatke, pridobljene v postopku naročila in izvedbe storitve varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Izvajalec osebnih podatkov naročnikov ne bo uporabljal za drug namen, kot izključno za kvalitetno izvajanje storitve, komunikacijo z naročnikom in predaje storitev naročniku. Osebni podatki se shranjujejo trajno. Brez izrecnega predhodnega pisnega soglasja naročnika izvajalec osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam oziroma jih ne bo uporabljal v druge namene, kot so navedeni v tem členu.

9. člen - TEHNIČNA PODPORA

9.1. Izvajalec se zavezuje, da bo naročniku nudil tehnično podporo. Naročniku se priporoča 6 mesečna revizija oziroma posodobitev komponent spletne rešitve.

9.2. Tehnična podpora se deli na 4 vrste:

  • Odpravljanje skitih napak (razhroščevanje) ki so nastale zaradi napake v programski kodi. Tehnična podpora je v tem primeru brezplačna.
  • Popravki in tehnična podpora zaradi spremembe zahtev naročnika oziroma želje po implementaciji dodatnih funkcionalnosti. V tem primeru se naročniku pripravi ponudba s cenovnim in časovnim okvirom.
  • Popravki in tehnična podpora zaradi napak naročnika na strani. Tehnična podpora se v tem primeru obračuna po znesku 50 EUR na programersko uro. V primeru, da je potrebna obnovitev spletne rešitve s pomočjo obnovitvene točke (restore point backup) se storitev obračuna v znesku 130 EUR.
  • Popravki in tehnična podpora zaradi zastarelosti spletne rešitve, dela spletne rešitve ali komponente, ki je nastala kot posledica neaktivnega posodabljanja in oskrbe spletnega mesta. Tehnična podpora se v tem primeru obračuna po znesku 50 EUR na programersko uro. V primeru, da je napako mogoče odpraviti v smiselnem časovnem obsegu se tehnična podpora obračuna po znesku 50 EUR na programersko uro. V primeru da gre za napako širšega spekrta se naročniku pripravi ponudba s cenovnim in časovnim okvirom.